een moment, pagina wordt geladen...

Toelichting provincies

Werkgelegenheid

Naar deeltijdfactor

Nederland: 0,92

Ontwikkeling in FTE

Nederland: 4,55%

Samenstelling

In- en uitstroom

Beloning en loonkosten

De loonsom bestaat uit: het functieschaalbedrag + vakantie-uitkering + eindejaarsuitkering + levensloopbijdrage + persoonlijke toelagen + toelagen voor extra diensten + bonussen en gratificaties + pensioenafdrachten en premies sociale wetten + kosten WGA + ziektekostenvergoedingen + aanvulling bruto salaris (toelage minimum loon). De loonsom omvat niet het werknemersdeel van de pensioenpremie en andere wettelijke inhoudingen. Hieronder ziet u de gemiddelde loonsom. Voor het gemiddelde wordt de totaal van de loonsom gedeeld door het gemiddelde fte van een provincie in 2023.

De loonkosten bestaan uit: de loonsom + bruto vergoedingen voor reiskosten, kleding, auto e.d. (exclusief dienstreizen) + uitkeringen en/of aanvullingen op het loon in geval van ziekte of werktijdverkorting + andere eenmalige of incidentele uitkeringen + studiekosten + kosten ouderschapsverlof + saldo kosten kopen / verkopen verlof.

Hieronder ziet u de gemiddelde loonkosten. Voor het gemiddelde wordt het totaal van de loonkosten gedeeld door het gemiddelde fte van een provincie in 2022.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is het aantal verzuimde kalenderdagen (inclusief weekenden) per verzuim in 2023 (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof), gedeeld door de personeelsomvang (in fte) vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in 2023.

Opleiding & ontwikkeling

De gesprekken worden wel gehouden, maar er is geen verplichting deze ook te registreren.

Sociale zekerheid

Keuze arbeidsvoorwaarden

Het totaalbedrag besteed aan IKB, verdeeld over de verschillende doelen.

Aandeel medewerkers van 60 jaar en ouder dat gebruik maakt van de regeling m.b.t. de Vitaliteitsuren.

Aandeel medewerkers dat een thuiswerkvergoeding ontvangt.